De lessen van onze vereniging worden door bevoegde instructeurs gegeven en staan onder controle van het “Oranje Kruis”. Bij deze organisatie moeten ook de verlengingen aangevraagd worden, zoals hiervoor beschreven.

De geldigheidsduur van het Diploma Eerste Hulp en de daarop vermelde aantekeningen inzake de modules kan telkens met 2 jaren worden verlengd indien de kaderinstructeur schriftelijk verklaart ervan overtuigd te zijn dat de houd(st)er van het diploma competent is, dat wil zeggen voldoet aan de gestelde eindtermen en het gedrag en de attitude vertoont dat van een volwaardig eerste hulpverlener mag worden verwacht en dat er dus geen bezwaar bestaat tegen verlening van het diploma.

herhalingslessen

Het afgelopen jaar is meerdere malen gebleken dat velen zich niet hielden aan hun indeling. Dit leidt tot of te grote groepen of zeer onderbezette groepen. Dit komt het goed lesgeven niet ten goede. Daarom zal er komend seizoen op gelet worden dat u op de juiste avonden komt. Komen er voor een blok meerdere, niet ingedeelde deelnemers, dan kan op gegeven moment de toegang geweigerd De kwaliteit van de lessen staat voorop.

Hebt u problemen met het bijwonen van de herhalingslessen neem dan contact op met de administratie. () Misschien kunnen wij u helpen zodat uw EHV-diploma toch geldig blijft. U zelf bent verantwoordelijk voor het volgen van de noodzakelijke lessen en het controleren van de juistheid en geldigheid van uw diploma.

Bent u een keer verhinderd een les bij te wonen, meldt dat dan. In overleg kan dan aangegeven worden op welke avond in welk ander blok u de gemiste les kunt inhalen. Wij willen in uw belang en in het belang van de kwaliteit van de opleiding, de groepsgrootte zoveel mogelijk constant houden.

Daarom verzoeken wij u zeer dringend om uw medewerking en het wisselen tussen de blokken tot een minimum te beperken! De lessen beginnen steeds om 20.00 uur en worden gegeven in ons instructielokaal. Voor aanvang van de les staat er koffie en thee voor u klaar, zodat om 20.00 uur de les kan beginnen.

Leerdoelen herhalingslessen

Het lesprogramma zal uniform qua inhoud zijn, d.w.z. dat per blok per les dezelfde lesstof wordt aangeboden..

Door het Kader zijn de onderwerpen vastgesteld die op de verschillende herhalingslessen aan de orde komen. Een en ander sluit nauw aan bij de onderwerpen zoals die vorig seizoen zijn onderwezen. In totaal zijn daarmee in beide seizoenen alle onderwerpen en vaardigheden behandeld. Als al deze onderwerpen op onze registratielijst zijn afgetekend, dan voldoet u aan de gestelde eisen, bent u competent en komt u in aanmerking voor verlenging van de geldigheid van uw diploma Eerste Hulp Verlener.

De herhalingslessen vinden ieder jaar plaats. Zie de blok-indeling in de kalender of voor leden in het “gele boekje”

U ontvangt ter zijner tijd een uitnodiging voor een van deze avonden. Op de pagina “leden”-> “formulieren leden” kunt u een formulier invullen om aan te geven op welke dag u de herhalingslessen kunt volgen.

Herhaling Eerste hulp aan kinderen

De lessen gaan alleen door bij voldoende deelname.

Alleen voor deelnemers (niet leden) die niet in het bezit zijn van een geldig EHV diploma. Voor de leden van de vereniging is deze herhaling in de normale herhalingslessen geïntegreerd.